Інститут екології Карпат НАН України


Інститут екології Карпат (на фото гірський масив Чорногора)

Інститут екології Карпат є науковою установою Національної академії наук України та належить до Відділення загальної біології НАН України

Історія створення та основні напрями діяльності

Інститут екології Карпат НАН України створений згідно з постановою Президії НАН України № 275 від 22 жовтня 1991 р. на базі Львівського відділення Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. Це відділення функціонувало від 1974 р. та було сформоване з відділу морфогенезу рослин Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України та відділів експериментальної екології, біогеоценології та охорони природних екосистем Державного природознавчого музею АН УРСР.

Головним завданням Інституту є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових наукових знань у галузях екології, екосистемології, геосоціосистемології, середовищезнавства, ботаніки, зоології, охорони природи, екоморфогенезу рослин і популяційної екології, сприяння соціально-економічному розвиткові суспільства.

Основні напрями діяльності Інституту:

Від 2000 р. Інститут публікує періодичне видання "Наукові основи збереження біотичної різноманітності", яке належить до фахових видань для публікації результатів дисертаційних досліджень та проводить конференцію молодих вчених Львова.

Щорічно Інститут проводить набір до аспірантури за спеціальностями 03.00.16 – екологія, 03.00.05 – ботаніка Інформація про умови поступлення від 2023.01.01 тут.

При Інституті функціонує спеціалізована вчена рада (Постанова президії ВАК України від 30 березня 2011 року № 7-07/3 про створення в Інституті екології Карпат НАН України спеціалізованої ради К35.257.01, підтверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 528 та наказом Міністерства освіти і науки України № 527 від 24.05.2018 р.), із правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.16 – екологія терміном на два роки. З програмою для підготовки до складання кандидатського іспиту за вказаною спеціальністю можна ознайомитися тут. Голова спецради – д.б.н., с.н.с. Кияк Володимир Григорович, учений секретар спецради – к.б.н., с.н.с. Шпаківська Ірина Миронівна).

Персональний склад Вченої ради Інституту

При Інституті працює наукова бібліотека ( відповідальна О.О. Андреєва ).


Національна академія наук України

Міністерство освіти і науки України

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

ДНУ ім. Олеся Гончара. Біолого-екологічний факультет

SCIENCE and TECHNOLOGY CENTER IN UKRAINE